Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

uumlaut
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaaknatazs aknatazs
uumlaut
9566 5d7b 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaaknatazs aknatazs

March 19 2017

uumlaut
he's back
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7771 0c6c
Reposted fromkniepuder kniepuder viajazzuj jazzuj

March 16 2017

8409 0f50 500

nevver:

What we’re reading, Johan Deckmann

4150 d651 500
ŻELKI JERZY URBAN
uumlaut

- Nic nie szkodzi - odparłam.
Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić.

— Herta Müller "Sercątko"
uumlaut
6221 9758
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadrugs drugs
uumlaut

Dwa dni spędziłam na klikaniu w kolejne przepisy kulinarne i czuję, że wyskakuje mi taka nerwowa fałda intelektualna – porozwijaj się, porozwijaj! A ja stoję z rozłożonymi rękami i mówię: „no, ale jak mam się rozwijać, skoro właściwie nie wiem, w którym kierunku chciałabym pójść?”

— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frombylejaka bylejaka viaaknatazs aknatazs

March 06 2017

uumlaut
6630 3ab0
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaaknatazs aknatazs
uumlaut
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viaaknatazs aknatazs

March 05 2017

uumlaut
0789 155d
Reposted fromspecialneeds specialneeds viaaknatazs aknatazs

February 27 2017

uumlaut
0626 c2ab
Reposted fromEkran Ekran viadrugs drugs

February 26 2017

uumlaut
7924 0149
Reposted fromginsty ginsty viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
uumlaut
6553 defb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

February 24 2017

uumlaut
<
Reposted frommathema mathema viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
uumlaut
uumlaut
3261 783b
Reposted fromhagis hagis vialubiew0 lubiew0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl