Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

uumlaut
8565 1289 500
Reposted fromcukrowa cukrowa viaorelh orelh
uumlaut
6394 f9b8 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

sidesofsouls:

“Szkoda, że cię tu nie ma. Zagłębiam się w ciele, w którym zaszyfrowane są tajne wyroki śmierci lub dożywocia - co niewiele różni się jedno z drugim w grząskim gruncie rzeczy, a jednak ta lektura wciąga mnie, niedorzeczny kryminał krwi i grozy, powieść-rzeka, która swój mętny finał poznać mi pozwoli dopiero, gdy i tak nie będę w stanie unieść zamkniętych ciepłą dłonią zimnych powiek. Ale dosyć już o mnie. Mów, jak Ty się czujesz z moim bólem - jak boli ciebie twój człowiek.”

— Stanisław Barańczak (via majestatycznie)

uumlaut
0423 aea7 500
Reposted fromgreensky greensky viaaknatazs aknatazs
uumlaut
Reposted fromthebelljar thebelljar viaaknatazs aknatazs
uumlaut
9081 6841 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrugs drugs
uumlaut
6893 6b36
Reposted fromministerium ministerium viaaknatazs aknatazs
uumlaut
6803 0ee2
Reposted frompunisher punisher viaaknatazs aknatazs
uumlaut
7281 141e 500
Reposted frompwg pwg viaaknatazs aknatazs
uumlaut
7266 aca9 500
Reposted fromsalvinorum salvinorum viaaknatazs aknatazs
uumlaut
3545 6744
Reposted fromkarahippie karahippie viaaknatazs aknatazs
uumlaut
8646 d870 500
Reposted frompampunio pampunio viaaknatazs aknatazs
uumlaut
0100 6a50 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viadrugs drugs
uumlaut
uumlaut

July 04 2018

uumlaut
7266 aca9 500
Reposted fromsalvinorum salvinorum viaaknatazs aknatazs
uumlaut
uumlaut
0100 6a50 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viadrugs drugs
uumlaut

May 01 2018

uumlaut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl