Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

uumlaut
7882 6afc 500
uumlaut
uumlaut
uumlaut
uumlaut
5354 2b61 500
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs

October 27 2019

uumlaut
6951 540e 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaaknatazs aknatazs
uumlaut
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viaaknatazs aknatazs
uumlaut
5395 2bc5 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viaaknatazs aknatazs
uumlaut
Zasypianie razem- bardziej intymne niż seks.
Reposted fromsucette2 sucette2 viaaknatazs aknatazs
uumlaut
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaknatazs aknatazs
uumlaut
8608 c527
uumlaut
9809 4cd2 500
Reposted fromwaniliia waniliia viaaknatazs aknatazs
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viaaknatazs aknatazs

October 20 2019

uumlaut
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaMezame Mezame
uumlaut
5052 c62f 500
Reposted fromgrobson grobson viaMezame Mezame
5576 ce32 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaMezame Mezame
uumlaut
Ludzie śpią razem także po to, by nad ranem jedno drugiemu mogło opowiedzieć co mu się śniło.  Mam piękne sny, ale się marnują. Nad ranem nikt o nie mnie nie pyta, więc często zapominam.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaMezame Mezame
4564 f8e9 500
Reposted fromamatore amatore viaMezame Mezame

October 18 2019

uumlaut
0748 9273
Reposted froms3 s3 vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
uumlaut
4712 d62c
Reposted fromfungi fungi viaaknatazs aknatazs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl