Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

uumlaut
7182 88ee
Reposted fromkaiee kaiee viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
uumlaut

This scares me.

but imagine going into a store and being like “yes i need three thousand knives”

uumlaut
9534 25d7
Reposted fromlte lte viasiostra siostra
uumlaut
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu
uumlaut

September 21 2017

uumlaut
uumlaut
2072 e8f7 500
Reposted fromoll oll vialikecrazycrazycrazy likecrazycrazycrazy
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

uumlaut
2112 0cb8
Reposted fromgket gket viaaknatazs aknatazs
uumlaut
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaaknatazs aknatazs
uumlaut
0006 a95b
Reposted fromxanth xanth viaaknatazs aknatazs

September 17 2017

uumlaut
3929 53e7 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viaaknatazs aknatazs
uumlaut
uumlaut
1292 4df3 500
Reposted fromkelu kelu viadrugs drugs

September 11 2017

8210 fe7d

A Group of Tourists

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viagket gket
uumlaut
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
uumlaut
7851 0ae1 500
Reposted fromtfu tfu
uumlaut
8976 2d17 500
Reposted fromgket gket

September 08 2017

uumlaut

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl