Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

uumlaut
uumlaut
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viapmg pmg
uumlaut
4189 2dfe 500
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
9098 0468
Reposted fromLittleJack LittleJack viabercik bercik
uumlaut
Reposted fromDennkost Dennkost viasiostra siostra

August 17 2017

uumlaut
8622 02fd
uumlaut
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.
uumlaut
4099 d63f 500
Reposted fromfungi fungi viagket gket
uumlaut
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
uumlaut
7054 29bf
uumlaut
9566 5d7b 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasiostra siostra
uumlaut
3766 f73b
Reposted fromSixtus Sixtus viasiostra siostra
uumlaut
9097 c235 500
uumlaut
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaEtien Etien
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaEtien Etien
uumlaut
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaEtien Etien
uumlaut
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaEtien Etien
uumlaut
1424 61c0
Reposted frommindtrap mindtrap viadrugs drugs
uumlaut
1487 efca
Reposted frommindtrap mindtrap viadrugs drugs
uumlaut
1547 4ef3
Reposted frommindtrap mindtrap viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl